Privacy Statement per 24 januari 2022

 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 24 januari 2022. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Compris Consulting B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat Compris Consulting B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Compris Consulting B.V. (hierna: Compris) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ongemerkt deelt u allerlei persoonsgegevens met Compris. Denk hierbij aan bijvoorbeeld CV’s ten behoeve van opdrachtgevers van Compris, persoonsgegevens omdat u voor Compris een project heeft uitgevoerd. Met deze gegevens gaan we uiteraard zorgvuldig om. In dit Statement vindt u informatie over hoe Compris omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens in Nederland. Uiteraard verduidelijkt met voorbeelden zodat u het makkelijker kunt begrijpen. Heeft u vragen over dit Privacy Statement? Neemt u dan contact op met ons op via info@comops.nl.

1. Wat is verwerken van persoonsgegevens? Persoonsgegevens Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk aan uw naam en adres, inkomen, BSN nummer. Maar ook bij gegevens van een eenmanszaak, ZZP’er, VOF of maatschap, is sprake van persoonsgegevens. Wanneer er sprake is van gegevens van een rechtspersoon zoals een B.V. of N.V. geldt dit niet. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel. Verwerken Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.

2. Van wie verwerken we persoonsgegevens? We verwerken persoonsgegevens als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Of als we direct of indirect contact met u hebben gehad. Zoals: • wanneer u solliciteert bij Compris; • namens Compris werkzaam bent bij één van onze klanten, als zelfstandige of via een tussenpersoon of detacheerder; • iedereen die op een andere manier aan een bedrijf of organisatie verbonden is waar we een zakelijke relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad (bijvoorbeeld medewerkers, bestuurders of (uiteindelijk) belanghebbenden van organisaties.

3. Wat verwacht Compris van bedrijven en organisaties? Geeft uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers, bestuurders of Uiteindelijk Belanghebbenden (UBO ) aan ons door? Dan verwachten we van u dat u hen hierover informeert. U kunt dit Privacy Statement aan hen geven. Zodat zij kunnen zien hoe we met hun persoonsgegevens omgaan.

4. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? Dit Privacy Statement gaat over verwerkingen van persoonsgegevens door Compris in Nederland.

5.1 Welke persoonsgegevens verwerken we? Soort gegevens -Vastlegging e-mails -Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website -Gegevens die we van andere partijen ontvangen -Gegevens die we met andere partijen delen -Gegevens die we nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen Wat voor een gegevens kunnen dit zijn? -Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens die op uw identiteitsbewijs staan. -Strafrechtelijke gegevens, gegevens waaruit uw etnische afkomst blijkt, Burgerservicenummer (BSN). -E-mails die u aan ons stuurt. -Cookies -IP adres -Gegevens over het apparaat waarmee u onze website gebruikt -Gegevens van tussenpersonen of klanten waarmee Compris overeenkomsten heeft gesloten -Gegevens die we ontvangen van bedrijven aan wie u toestemming hebt gegeven om gegevens te delen -Financiële gegevens -Projectgegevens -Pensioengegevens -Gegevens die we verstrekken aan andere partijen die we inschakelen om te helpen bij onze dienstverlening -Gegevens waarvan u ons heeft gevraagd die te delen met een andere partij -Gegevens die we opslaan om te voldoen aan onze verplichtingen als werkgever en dienstverlener  Voorbeelden gebruik van deze gegevens door Comops -Voor identificatie, om een overeenkomst op te stellen of om contact met u op te nemen -We gebruiken uw BSN om aan de belastingdienst relevante financiële gegevens door te geven, i.v.m. de verplichtingen i.h.k.v. de belastingwetgeving -In het kader van plaatsing bij onze klanten kan het voorkomen dat het noodzakelijk is informatie vast te leggen over uw geboorteland (bijvoorbeeld wanneer er gevraagd wordt om een verklaring van geen bezwaar (VGB) of met het oog op strafrechtelijke gegevens d.m.v. een verklaring omtrent gedrag (VOG) -We gebruiken de e-mails bijvoorbeeld vanwege wettelijke verplichtingen, het leveren van bewijs en voor kwaliteitsdoeleinden -Voor het verbeteren van onze website -We gebruiken deze gegevens om te voldoen aan de verplichtingen zoals deze in de overeenkomst tussen Compris en de desbetreffende klant zijn overeengekomen -Gegevens die we ontvangen omdat u toestemming heeft gegeven aan een derde partij waar Compris een overeenkomst heeft in het kader van bemiddeling -We zijn verplicht bepaalde gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst -Andere partijen (zoals Pensioenverstrekkers) die namens ons gegevens verwerken omdat we hen inschakelen bij onze dienstverlening -U kunt ons vragen om bepaalde gegevens te delen met een derde of wanneer u uit hoofde van een overeenkomst hiervoor toestemming geeft -We verwerken persoonsgegevens om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, onder andere in het kader van de belastingwet, Arbowet -We verwerken persoonsgegevens om aan de contractuele verplichtingen te voldoen zoals deze zijn overeengekomen tussen Compris en de desbetreffende klant als opdrachtgever van Compris

5.2 Hoe komen we aan uw persoonsgegevens? We ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. Bijvoorbeeld wanneer u een contract met ons sluit, een arbeidsovereenkomst aangaat, uw gegevens achterlaat op onze website of gebruik maakt van onze dienstverlening. We kunnen ook gegevens ontvangen van anderen. Bijvoorbeeld van leveranciers of andere partijen waar we mee samenwerken. We kunnen ook gebruik maken van openbare bronnen zoals openbare registers, kranten en het internet. Soms ontvangen we gegevens omdat u toestemming aan een andere partij heeft gegeven om gegevens met ons te delen.

5.3 Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens en met welk doel? Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze ook verwerken. Maar ook omdat we wettelijk verplicht zijn om sommige gegevens te verwerken. We verwerken uw gegevens voor de volgende doelen.

a. Om een relatie en overeenkomst met u te kunnen aangaan -Als u voor Compris wilt werken (direct middels een dienstverband of via een bemiddelaar) hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze verwerken. -Bij indiensttreding of via een bemiddelaar moeten we uw identiteit vaststellen en voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Hierbij kunnen we een kopie van uw identiteitsbewijs maken. -Het kan voorkomen dat vanuit contractuele klant eisen (Opdrachtgever van Compris) er een toetsing moet plaatsvinden aan nationale en internationale sanctielijsten. Bijvoorbeeld door het laten uitvoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of een Verklaring Geen Bezwaar (VGB).

 1. Grondslagen We verwerken uw gegevens meestal omdat we dat wettelijk verplicht zijn. Maar als deze wettelijke verplichting niet direct voor Compris geldt, hebben we een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw gegevens voor deze doelen. Ook kunnen we de gegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst. We kunnen u ook om toestemming vragen om uw gegevens voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten te verwerken. Geeft u hiervoor geen toestemming? Dan heeft dat geen gevolgen voor onze dienstverlening aan u. U kunt uw gegeven toestemming altijd intrekken door dit bij ons te melden.
 2. Om overeenkomsten en opdrachten uit te voeren -Als u voor Compris werkt middels een dienstverband of via een tussenpersoon voeren we opdrachten en gesloten overeenkomsten uit. Dit hebben we met u afgesproken. Hiervoor verwerken we persoonsgegevens. -Op uw verzoek geven we uw gegevens door aan derden. Bijvoorbeeld wanneer dit vereist is voor pensioenverstrekkers, voor de verwerking van de salarisadministratie. -E-mailverkeer kunnen we vastleggen. Dit doen we bijvoorbeeld omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, om bewijs te leveren, voor onderzoek (bijv. met het oog op een accountantsverklaring).
 3. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten -Om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren en te kunnen innoveren, ontwikkelen en verbeteren we onze diensten voortdurend. Dit doen we voor onszelf, maar ook voor onze zakelijke klanten of andere partijen. -Bij het analyseren van uw bezoek aan onze website verwerken we gegevens. Dit doen we om onze website te verbeteren bijvoorbeeld door middel van cookies.
 4. Voor relatiebeheer -We verwerken uw persoonsgegevens voor relatiebeheer. Hierbij maken we gebruik van gegevens die we van u hebben. Maar ook van gegevens die niet rechtstreeks van u zijn verkregen, zoals openbare registers (denk aan het KvK), openbare bronnen (denk aan het internet) en andere partijen (zoals een bemiddelaar wanneer u in opdracht van Compris werkt, maar niet in dienst bent van Compris. -We kunnen analyses en profielen maken en gebruiken om inzicht te geven aan onze klanten ten behoeve van benchmarkonderzoek. Zodat een zakelijke klant van ons kan bepalen hoe hij presteert ten opzichte van concurrenten. Als we uw gegevens hiervoor gebruiken dan zorgen we er voor dat deze gegevens zo veel mogelijk gepseudonimiseerd worden. En maar voor een beperkt aantal medewerkers binnen Compris beschikbaar zijn. Wilt u niet dat we uw gegevens gebruiken voor benchmarking dan kunt u dit ons laten weten.
 5. Om overeenkomsten met leveranciers en andere partijen waar wij mee samenwerken aan te gaan en uit te voeren Als u voor uw werk contact heeft met Compris, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen. Als dat nodig is, kunnen wij voorafgaand, maar ook tijdens de overeenkomst in het kader van screening met uw bedrijf contact opnemen.
 6. Om wettelijke verplichtingen na te komen -Op basis van (internationale) wet- en regelgeving moeten we veel gegevens over u verzamelen, analyseren en soms ook doorgeven aan overheidsinstanties. We moeten ons houden aan wetgeving om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Ook om te voldoen aan onze zorgplicht als werkgever verwerken we persoonsgegevens. -De belastingdienst, de politie en het openbaar ministerie, maar bijvoorbeeld ook inlichtingendiensten kunnen gegevens bij ons opvragen. We hebben dan de wettelijke verplichting mee te werken aan onderzoeken en gegevens over u door te geven. -Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om (geanalyseerde) gegevens over u aan een overheidsinstelling, een belastingautoriteit of aan een toezichthouder binnen of buiten Nederland door te geven. -We leggen e-mailverkeer vast. Dit doen we om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. We kunnen dit ook doen voor het leveren van bewijs of in het kader van kwaliteitsbewaking, voor het trainen, coachen en beoordelen van medewerkers. -We verwerken uw gegevens omdat dat wettelijk verplicht is. Of omdat we anders geen uitvoering kunnen geven aan een overeenkomst met u. Of als we gerechtvaardigd belang hebben om uw gegevens te verwerken om aan een wettelijke of andere juridische verplichting te kunnen voldoen.
 7. Voor de uitvoering van bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management -We gebruiken uw gegevens om interne audits en onderzoeken te doen bijvoorbeeld om te onderzoeken of nieuwe regels goed zijn ingevoerd. Of om risico’s in kaart te brengen. -Ook gebruiken we gegevens om onze bedrijfsprocessen in kaart te brengen en te verbeteren zodat we u beter kunnen helpen. Als dat mogelijk is, anonimiseren of pseudonimiseren we eerst uw gegevens. -We verwerken uw gegevens omdat dat wettelijk verplicht is, of omdat we een gerechtvaardigd belang hebben. Ook kan de verwerking van uw gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst met u.

6. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. We hanteren een bewaarbeleid. Daarin is vastgesteld hoe lang we gegevens bewaren. Dit is in Nederland in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met Compris  Soms is deze termijn langer. Bijvoorbeeld als uw werkzaamheden heeft uitgevoerd in een hoog risicovolle omgeving en vanuit de Arbowetgeving additionele verplichtingen gesteld zijn. Gegevens die uw aan ons heeft verstrekt in relatie tot een opdracht, bewaren we bijvoorbeeld meestal maar twee jaar. We kunnen gegevens ook in specifieke situaties langer bewaren dan de door ons vastgestelde bewaartermijn voorschrijft. Bijvoorbeeld als u een klacht heeft ingediend waardoor het nodig is om de onderliggende gegevens langer te bewaren. Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals omschreven in 1.7 a. tot en met g zullen deze worden vernietigd rekening houdend met de wettelijke verplichte bewaartermijnen.

7. Verwerkt ComOps ook bijzondere persoonsgegevens en BSN? -Bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke gegevens en het BSN zijn gevoelige gegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld etnische gegevens. We verwerken deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is in relatie tot gestelde contractuele eisen van een opdrachtgever. Bijvoorbeeld wanneer gevraagd wordt om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of Verklaring Geen Bezwaar (VGB) te overleggen. -Uw BSN gebruiken we alleen als dat wettelijk is toegestaan. Bijvoorbeeld omdat dit noodzakelijk is voor de belastingdienst. -Verder verwerken we bijzondere persoonsgegevens als dat wettelijk toegestaan is, omdat u deze gegevens zelf openbaar heeft gemaakt of met uw toestemming. We vragen uw toestemming om deze gegevens vast te leggen. Geeft u ons toestemming om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen? Of maakt u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken we deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Heeft u ons toestemming gegeven om bijzondere persoonsgegevens vast te leggen? Dan kunt u die toestemming altijd intrekken. U kunt hiervoor contact opnemen met Compris via info@comops.nl

7.1 Neemt ComOps automatische besluiten over mij? Automatische besluiten zijn beslissingen over u die gemaakt worden door computers, en niet (meer) door mensen. Compris maakt geen gebruik van automatische besluiten.

7.2 Wie heeft toegang tot uw gegevens? Binnen Compris hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

7.3 Gebruiken we persoonsgegevens ook voor andere doelen? Compris gebruikt persoonsgegevens niet ook voor andere doelen.

7.4 Geven we uw persoonsgegevens aan anderen en landen buiten de EU door? -Uw persoonsgegevens kunnen aan een derde partij, bijvoorbeeld een bemiddelaar worden doorgegeven omdat u dat van ons vraagt. Gegevens waar uw identiteit mee is vastgesteld, kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden door een derde partij waar u zaken mee wilt gaan doen. -Soms schakelen we andere partijen/zakelijke partners in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Bijvoorbeeld een Pensioenverstrekker. We kunnen alleen andere partijen inschakelen als dit past bij het doel waarvoor we uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Daarnaast kan deze andere partij alleen onze opdracht krijgen als hij bepaalde afspraken met ons maakt en aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. -In beginsel geven we uw gegevens niet door aan andere partijen buiten de Europese Unie. Welke rechten heeft u bij ons?

8.1 Recht op informatie Met dit Privacy Statement informeren we u over wat we doen met uw gegevens.

8.2 Het recht op inzage Iedereen heeft het recht om de persoonsgegevens die verzameld zijn in te zien. U mag als betrokkene met redelijke tussenpozen vragen of, en zo ja welke, persoonsgegevens worden verwerkt. Het overzicht dat wordt verstrekt omvat tenminste de volgende informatie:

 • de doelen waarvoor Compris de gegevens verwerkt; • de categorieën persoonsgegevens die van U als de betrokkene verwerkt worden; • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of worden doorgegeven, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties; • indien mogelijk hoe lang Compris de gegevens bewaart, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om de bewaartermijn te bepalen; • het op recht op wijziging, verwijdering, beperking of bezwaar; • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens; • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming waaronder profilering, en indien dit het geval is, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor jou als betrokkene.

Indien u verzoekt om een kopie van de gegevens te verstrekken zal dit door Compris worden verstrekt of u zult op afstand toegang krijgen tot de gegevens (via een beveiligde omgeving). Wanneer u meerdere kopieën wilt ontvangen, dan worden hiervoor administratieve kosten in rekening gebracht. De informatie zal per e-mail worden verstrekt als het verzoek per e-mail is gedaan. Wanneer het verzoek via een schriftelijke verzoek per post is gedaan, zal Compris dienovereenkomstig de informatie schriftelijk versturen. 8.3 Het recht op rectificatie Het kan voorkomen dat persoonsgegevens die verwerkt worden niet (meer) kloppen. U heeft dan als betrokkene het recht om Compris te verzoeken deze gegevens te corrigeren. Ook heeft u als betrokkene het recht om de gegevens aan te laten vullen wanneer deze incompleet zijn, bijvoorbeeld door een aanvullende verklaring te verstrekken. Wanneer Compris de gegevens heeft gedeeld met andere partijen, dan zal Compris deze partijen op de hoogte stellen van de wijzigingen. Compris zal dit niet doen wanneer:

 • dit onmogelijk blijkt;• dit een onevenredige inspanning van Compris vergt.

Of iets een onevenredige inspanning vergt wordt bepaald door zorgvuldig de belangen van u als betrokkene te wegen tegen de inspanningen (kosten, tijd et cetera) die Compris moet leveren om de ontvangers (derden) te informeren.

8.4 Het recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden Onder bepaalde omstandigheden heeft u als betrokkene het recht om gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking onrechtmatig is. Daarnaast heeft u als betrokkene het recht om ‘vergeten te worden’. Dit recht is met name in het leven geroepen zodat mensen op het internet niet voor altijd (ten onrechte) met hun verleden worden geconfronteerd. U heeft als betrokkene het recht om uw gegevens zo snel mogelijk te laten wissen, maar alleen in één van de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; • u heeft als betrokkene uw toestemming ingetrokken voor het verwerken en dit is de enige grondslag waarop de verwerking berust of kan berusten; • u heeft als betrokkene gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking; • uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; • uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op u rust; • uw persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een rechtstreeks aanbod van internetdiensten aan een kind.

Naast het recht op verwijdering heeft u als betrokkene onder bepaalde omstandigheden ook het recht om ‘vergeten te worden’. Dit recht ligt in het verlengde van het recht op verwijdering van gegevens. Het gaat dan om situaties waarbij Compris persoonsgegevens van u als betrokkene openbaar heeft gemaakt (bijvoorbeeld door ze online te zetten) en u als betrokkene Compris hebt gevraagd om de gegevens te wissen. Compris zal in dat geval redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om andere verwerkingsverantwoordelijken die uw persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene vergeten wilt worden. Het recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden zijn niet absoluut, en zullen door Compris gewogen moeten worden tegen andere rechten en belangen. Het recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden zijn niet van toepassing indien de verwerking nodig is voor:

 • het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie (indien dit door een medewerker van Compris gebeurt); • het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting die op Compris rust; • het vervullen van een taak van algemeen belang die op Compris rust; • het uitoefenen van het openbaar gezag (bijvoorbeeld vanuit de ketenverantwoordelijkheid); • om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid; • archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wanneer verwijdering van de gegevens de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen; • de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer de gegevens gedeeld zouden zijn met andere partijen, dan zal Compris deze partijen op de hoogte stellen van het feit dat de gegevens zijn verwijderd op verzoek van u als betrokkene. Tenzij dit voor Compris:

 • onmogelijk blijkt; • een onevenredige inspanning vergt.

Of iets een onevenredige inspanning vergt wordt bepaald door zorgvuldig de belangen van u als betrokkene te wegen tegen de inspanningen (kosten, tijd et cetera) die Compris moet leveren om de ontvangers (derden) te informeren.

8.5 Het recht op beperking Het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens houdt in dat u als betrokkene de mogelijkheid krijgt om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk ‘stil te laten zetten’. Compris mag dan de gegevens alleen nog (laten) verwerken in de volgende gevallen: • met de toestemming van u als betrokkene; • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; • ter bescherming van de rechten van anderen of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat. U heeft als betrokkene het recht op beperking van de verwerking indien u één van de volgende situaties inroept:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door u als betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke (Compris of derde partij) in staat stelt om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren; • de verwerking is onrechtmatig en u als betrokkene verzet u tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; • de verwerkingsverantwoordelijke (Compris of derde partij) heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u als betrokkene hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; • u heeft als betrokkene bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u als betrokkene.

Indien één of meerdere van bovenstaande situaties zich voordoet dan zal Compris de juiste technische voorzorgsmaatregelen treffen. Bijvoorbeeld de gepubliceerde gegevens tijdelijk van de website halen van Compris In het geval Compris de beperking opheft, dan wordt u als de betrokkene hiervan vooraf in kennis gesteld.

8.6 Het recht op verzet U kunt als betrokkene onder omstandigheden bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens en uw recht op verzet inroepen. Indien dat gebeurt zal Compris de verwerkingen staken. U kunt als betrokkene het recht op verzet in een drietal situaties inroepen: • vanwege persoonlijke omstandigheden maakt u bezwaar tegen verwerkingen die gebaseerd zijn op de grondslagen; • indien het noodzakelijk is voor de uitoefening van een taak van algemeen belang of openbaar gezag; • in het geval dat er sprake is van het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking wordt in bovenstaande gevallen gestaakt tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn waardoor het verwerkingsbelang van Compris groter is dan het belang van u als betrokkene om de verwerking te laten staken. U kunt als betrokkene bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Dit recht op verzet is absoluut, hier zal Compris dus altijd gehoor aan geven.

8.7 Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit) Het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens geeft u als betrokkene het recht om een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens die u aan Compris hebt verstrekt. Indien u van dit recht gebruikt maakt zal een kopie in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm (CSV, JSON, XML et cetera) worden verstrekt. Het doel van het recht op gegevensoverdraagbaarheid is de zeggenschap van u als betrokkene over uw gegevens te vergroten. Het achterliggende idee is dat u, als betrokkene, uw gegevens mee kan nemen naar bijvoorbeeld een andere werkgever. Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor verstrekte gegevens die geautomatiseerd worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen: • de ondubbelzinnige dan wel uitdrukkelijke toestemming van u als betrokkene; • de noodzakelijkheid voor de uitoefening van de overeenkomst (bijvoorbeeld uw arbeidscontract). Het recht op overdraagbaarheid geldt dus niet wanneer de verwerking op een andere rechtsgrond dan een toestemming of een overeenkomst geschiedt. Afgeleide gegevens (interpretaties of conclusies die Compris op basis van de gegevens trekt) vallen niet onder het recht op overdraagbaarheid. Compris is niet verplicht om overgedragen gegevens te accepteren.

8.8 Het recht niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering Wanneer persoonsgegevens worden gebruikt om tot een bepaalde beslissing te komen en deze beslissing is uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, dan is er sprake van geautomatiseerde individuele besluitvorming. Met andere woorden, bij geautomatiseerde individuele besluitvorming is er géén sprake van (noemenswaardige) menselijke tussenkomst zodat eventuele uitkomsten kunnen worden gecorrigeerd. Profilering (profiling) is het indelen van personen in categorieën (profielen) op basis van hun persoonsgegevens. Op basis van deze profielen kunnen vervolgens (geautomatiseerde) individuele besluiten worden genomen, zoals bijvoorbeeld het verlenen van krediet door een financiële instelling. Profilering kan op de volgende drie manieren worden ingezet: 1) algemene profilering (nog zonder besluitvorming); 2) besluitvorming gebaseerd op profilering; 3) geautomatiseerde individuele besluitvorming gebaseerd op profilering. Het verschil in toepassing 2 en 3 zit hem in de menselijke tussenkomst. Onder toepassing 2 is er nog sprake van noemenswaardige menselijke tussenkomst. Het profiel dient slechts ter ondersteuning van de besluitvorming. Terwijl onder 3 het besluit geautomatiseerd wordt genomen en er geen sprake meer is van noemenswaardige menselijke tussenkomst. U hebt als betrokkenen het recht om niet onderworpen te worden aan een enkel op geautomatiseerde verwerking, (waaronder profilering), gebaseerd besluit, wanneer dit: • rechtsgevolgen heeft voor u als betrokkene; • het u als betrokkene anderszins in aanzienlijke mate treft. In beginsel maakt Compris geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

9. Waar kunt u terecht met een vraag of klacht? Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Risk & Compliance functionaris via info@comops.nl

10. Kunnen we dit Privacy Statement wijzigen? Ja, ons Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn en deze gegevensverwerkingen voor u van belang zijn. We houden u daar uiteraard van op de hoogte. De meest actuele versie van ons Privacy Statement kunt u steeds terugvinden op www.comops.nl/privacy.

Vragen en feedback Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

ComOps B.V.
Schipholweg 655
1175 KR Lijnden
Email:  info@comops.nl