ALGEMENE VOORWAARDEN COMOPS B.V. Besloten vennootschap met gewone structuur ComOps Consulting B.V. (hierna: ComOps) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34133364 en is gevestigd aan Schipholweg 655 (1175KR) te Lijnden. Januari 2022 Artikel 1 – Begrippen 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door ComOps. 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. 4. Diensten: De Diensten die aanbiedt, betreffen het geven van advies, consultancy trainingen/workshops alsmede diverse vormen van management in de breedste zin van het woord. 5. Dienstverlener: Besloten vennootschap met gewone structuur ComOps Consulting B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland , die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: ComOps. 6. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die heeft aangesteld, projecten aan heeft verleend voor Diensten die door worden uitgevoerd, of waaraan een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en, alsmede voorstellen van voor Diensten die door aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen. Artikel 2 – Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van ComOps, elke Overeenkomst tussen ComOps en Opdrachtgever en op elke dienst die door ComOps wordt aangeboden. 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met is overeengekomen. 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten. 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing. 10. In het geval niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.  Artikel 3 – Het Aanbod 1. Alle door gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 2. is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor gegronde reden te weigeren. 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 5. Oplevertijden in het aanbod van zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van ComOps heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail. 2. heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 3. is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever. 5. Elke Overeenkomst die met ComOps wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan ComOps wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met ComOps is verbonden. 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht. 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die van Opdrachtgever verkrijgt. 2. Behoudens de gevallen waarin hiervan uitdrukkelijk is afgeweken, wordt de overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, na het verstrijken van die tijd steeds stilzwijgend verlengd met de duur die gelijk is aan de oorspronkelijk overeengekomen tijd, tenzij de overeenkomst tijdig door één der partijen schriftelijk wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijnen als bedoeld in lid 3. 3. De door partijen in acht te nemen opzegtermijn bedraagt bij de overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd: ● zes maanden of korter: één maand; ● langer dan zes, doch korter dan twaalf maanden: twee maanden; ● twaalf maanden of langer: drie maanden.  4. Indien de overeenkomst niet tijdig is opgezegd, wordt de overeenkomst beëindigd op de eerstvolgende mogelijke einddatum. 5. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. 6. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van is hierbij leidend. 7. Zowel Opdrachtgever als kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening 1. ComOps zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. ComOps staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 2. De Overeenkomst op basis waarvan de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst. 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 4. Bij de uitvoering van de Diensten is niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor ComOps, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte. 5. ComOps is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door ComOps of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 8. ComOps is gerechtigd die werkzaamheden c.q. (rechts)handelingen te weigeren c.q. niet uit te voeren die naar zijn uitsluitend oordeel niet binnen de reikwijdte van de Overeenkomst vallen, zonder daarbij tekort te schieten in de nakoming van de Overeenkomst.  Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever 1. Opdrachtgever is verplicht alle door ComOps verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en uitvoering van de opdracht redelijkerwijs benodigd is, is de opdrachtgever, al dan niet op verlangen van ComOps steeds gehouden ComOps tijdig alle apparatuur, ruimtes, informatie, waaronder alle documenten, gegevensbestanden, rapportages of gegevens van welke andere aard dan ook, ter beschikking te stellen. Voorts dient de opdrachtgever ComOps steeds onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de opdracht door ComOps te optimaliseren. 2. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat ComOps niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. 3. De opdrachtgever dient ComOps tevens alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. 4. ComOps is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door ComOps voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst. 5. ComOps kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan ComOps. 6. Opdrachtgever is verplicht ComOps alle bevoegdheden te verlenen die benodigd zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verrichten van rechtshandelingen, althans het aannemen en ontslaan van personeel. Opdrachtgever is hierbij eindverantwoordelijk en dient vooraf toestemming te verlenen aan de beoogde rechtshandeling. ComOps zal hierbij slechts zorgdragen voor de feitelijke handeling, doch te allen tijde onder de (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. 7. Elke aan ComOps gegeven opdracht houdt tevens de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze hulppersonen mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. ComOps zal bij de selectie en het inschakelen van deze derden zoveel mogelijk vooraf overleggen met Opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. ComOps is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of onrechtmatige handelingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van ComOps. Artikel 8 – Adviezen 1. ComOps kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal ComOps de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 2. De door ComOps verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies. Ook indien ComOps de Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer juridisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als juridisch en/of fiscaal advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist (jurist/fiscalist) te overleggen. 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van ComOps verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien ComOps wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door ComOps gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.  4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van ComOps kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 5. Opdrachtgever zal ComOps schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. Artikel 9 – Coaching en/of Trainingen of Workshops 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan ComOps coaching verzorgen voor Opdrachtgever en diens medewerkers. 2. De coaching vindt plaats op locatie van Opdrachtgever of op een nader te bepalen locatie van ComOps. Indien de coaching plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever, is Opdrachtgever verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een coaching sessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. ComOps is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coaching. 3. De inhoud van de door ComOps aangeboden coaching en de gedurende de coaching verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coaching wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s). 4. Opdrachtgever zal ComOps schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coaching alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. 5. ComOps is gerechtigd de coaching te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van ComOps om de coaching te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe gestelde datum niet beschikbaar is, heeft Opdrachtgever naar rato recht op restitutie van reeds betaalde gelden of kan zij op een andere datum deelnemen aan coaching. Partijen zullen hierover in overleg treden. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is ComOps gerechtigd de coaching in meerdere sessies te laten plaatsvinden. Indien van toepassing zal voorgenoemde situatie tijdig met Opdrachtgever worden overlegd. Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. ComOps is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en ComOps kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde. 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van ComOps, ComOps een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever. 3. Wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat deze dient te worden gewijzigd naar omvang, tijdschema, inhoud, kosten of voorwaarden, dan zullen Opdrachtgever en ComOps tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. De wijziging wordt geacht tot stand gekomen te zijn op het moment dat ComOps deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd.  Artikel 11 – Prijzen en betaling 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. 2. ComOps voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door ComOps opgestelde urenregistratie (nacalculatie). 3. Eventuele reistijd en reiskosten zijn in principe onderdeel van het gestelde uurtarief tenzij anders is overeengekomen. 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door ComOps ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening. 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 7. ComOps is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst. 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van ComOps. 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. Artikel 12 – Incassobeleid 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal ComOps zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 3. Indien ComOps meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 1. ComOps gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal de betrokkene hierover informeren. 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van ComOps verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever ComOps tegen elke (rechts) vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst. 3. Indien ComOps op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 4. Indien ComOps persoonsgegevens verwerkt van medewerkers, klanten of andere personen waar ComOps redelijkerwijs mee in aanraking komt bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever, treedt hierbij slechts op als verwerker in de zin van artikel 4 van de AVG en Opdrachtgever als Verwerkingsverantwoordelijke. Partijen dienen dienaangaande een verwerkersovereenkomst te sluiten.  Artikel 14 – Opschorting en ontbinding 1. ComOps heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor ComOps gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 2. ComOps is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten of, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst ComOps ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen, en ComOps van haar opschortingsbevoegdheid gebruik maakt, zal de opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. ComOps is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten. 3. ComOps is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om ComOps te vergoeden voor elk financieel verlies dat ComOps lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever. Artikel 15 – Overmacht 1. ComOps is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. 2. Onder overmacht aan de zijde van ComOps wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van ComOps, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan ComOps zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van ComOps of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van ComOps buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. ComOps is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping. Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van ComOps alleen geacht te bestaan indien ComOps dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd. 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van ComOps, is ComOps uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever ComOps binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en ComOps deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat ComOps in staat is om adequaat te reageren. 3. Indien het verrichten van Diensten door ComOps leidt tot aansprakelijkheid van ComOps, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens ComOps. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.  4. ComOps sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. ComOps is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade. 5. Opdrachtgever vrijwaart ComOps voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door ComOps geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van ComOps. 6. Enige door ComOps opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van ComOps. 7. De inhoud van het opgeleverde advies van is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van ComOps opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van ComOps. ComOps is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is. 8. Indien door ComOps of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is ComOps nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in ComOps haar eigen advies. 9. ComOps staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens ComOps verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van ComOps vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij ComOps binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van ComOps. Artikel 17 – Geheimhouding 1. ComOps en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/ of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan bekend gemaakt is en/of op andere wijze door ComOps is verkregen. 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door ComOps opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht ComOps steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt. 3. Indien ComOps op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is ComOps niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst. 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van ComOps vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal ComOps vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van is verspreid. 5. De geheimhoudingsverplichting leggen ComOps en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.  Artikel 18 – Intellectuele Eigendomsrechten 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van ComOps waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij ComOps en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van ComOps worden overgedragen aan Opdrachtgever, is ComOps gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt. 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van ComOps rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ComOps. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door ComOps opgeleverde zaken, dient ComOps expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van ComOps rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet. Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan ComOps verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan ComOps zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 2. Opdrachtgever vrijwaart ComOps van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden. 3. Opdrachtgever vrijwaart ComOps voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 4. Opdrachtgever vrijwaart ComOps voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n). 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan ComOps verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 6. Opdrachtgever vrijwaart ComOps voor alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van ComOps. 7. Opdrachtgever vrijwaart ComOps voorts van elke aanspraak op grond van bestuurdersaansprakelijkheid door Opdrachtgever of derden ten gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst door ComOps, behoudens opzet of grove schuld aan de kant van ComOps. Artikel 20 – Klachten 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via adminstratie@ComOps.eu met als onderwerp “Klacht”. 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil ComOps de klacht in behandeling kunnen nemen. 3. ComOps zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Artikel 21 – Toepasselijk recht 1. Op de rechtsverhouding tussen ComOps en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 2. ComOps heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend. 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen ComOps en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.